Privacyverklaring

De Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, hierna te noemen ‘De Stichting’, verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring is ‘De Stichting’, Dorpsstraat 27, 3171 EP, Poortugaal. E-mail: ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het donateurschap van ‘De Stichting’ mogelijk te maken en voorts om te communiceren met donateurs, vrijwilligers, bruikleengevers en schenkers. Ook e-mailadressen worden uitsluitend voor dit doel verwerkt. ‘De Stichting’ verwerkt deze gegevens op basis van uw toestemming of de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang.

Categorieën persoonsgegevens

‘De Stichting’ verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Naam en voorletters;
– Geslacht;
– Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Datum toestemming gegevensverwerking;
– Overige persoonsgegevens, die u actief heeft verstrekt in b.v. correspondentie of telefonisch heeft medegedeeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘De Stichting’ verstrekt geen persoonsgegevens aan instanties of personen, tenzij dit wettelijk is vereist.

Verwerkingsovereenkomst

Met bedrijven, die inzage kunnen hebben in de opgeslagen persoonsgegevens (denk hierbij aan een bedrijf dat het computersysteem onderhoudt), wordt een verwerkingsovereen-komst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘De Stichting’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Géén koppelingen met andere bestanden

De opgeslagen gegevens worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies.

Bewaartermijnen

‘De Stichting’ bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor: – het donateurschap van ‘De Stichting’;
– De contacten met vrijwilligers en – De contacten met ‘bruikleengevers’ die objecten in bruikleen afstaan; – De contacten met “schenkers” die objecten afgestaan hebben. Een en ander in overeenstemming met wettelijke termijnen.

Verwijdering van persoonlijke gegevens

Donateur
Zodra de donateur zijn donateurschap schriftelijk of middels een e-mail heeft opgezegd of indien een donatie na herhaalde herinneringen in enig jaar niet is ontvangen, worden zijn/haar persoonlijke gegevens binnen 4 weken na afloop van het lopende kalenderjaar uit de administratie van ‘De Stichting’ verwijderd.
Onder ‘kalenderjaar’ wordt verstaan: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Particulier, bruikleengever
Na afloop van de in de overeenkomst overeengekomen periode van bruikleen worden persoonlijke- en objectgegevens (bruikleenovereenkomst) binnen een termijn van 4 weken uit de administratie van ‘De Stichting’ verwijderd.
Uitzondering daarop is de bruikleengever die uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat hij/zij, met het oog op opvolgende exposities, geregistreerd wenst te blijven.

Vrijwilliger/Schenker
Nadat de vrijwilliger of schenker ‘De Stichting’ mondeling dan wel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt zijn/haar verbintenis aan ‘De Stichting’ te willen beëindigen worden zijn/haar persoonlijke gegevens binnen een termijn van 4 weken uit de administratie van ‘De Stichting’ verwijderd.
Uitzondering daarop is de vrijwilliger/schenker die uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat hij/zij geregistreerd wenst te blijven. De schenkingsovereenkomst blijft bewaard.

Rechten uitoefenen

U heeft het recht om ‘De Stichting’ te verzoeken de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt te mogen inzien. Als ‘De Stichting’ onjuiste gegevens heeft verwerkt kunt u ‘De Stichting’ verzoeken uw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen. Als u vindt dat ‘De Stichting’ deze gegevens niet meer mag verwerken, dan kunt u verzoeken de gegevens uit de administratie te verwijderen. Stuur uw verzoek m.b.t. inzage/aanpassing/ verwijdering vergezeld van een kopie legitimatiebewijs naar ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl U krijgt dan binnen vier weken bericht of aan uw verzoek kan worden voldaan. Sinds 25 mei 2018 kunt u ook bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ‘De Stichting’. Kijk voor meer informatie op de site van de AP.

Contact

Heeft u ten aanzien van deze privacyverklaring nog vragen, tips of ideeën? Wij horen het graag via: ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl
Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 januari 2019.

Versie 1.1