Rhoon 1924 Rhoon 1924 alfabetisch
Naam Voorletter Beroep adres Naam Voorletter Beroep Adres
Roelofs Heijermans F gem. ontvanger A3 Adamse J F koopman A49
Stoep van der D C chauffeur A4 Aken van J H F klompenmaker A58
Barendregt N R landbouwer A5 Aken van L klompenmaker B1914
Ysendoorn van J arts A6 Arend den L tuinman B19a
Groenenboom P Azn landbouwer A8 Arend den A tuinman B164
Huijgen J H broodbakker A9 As van W arbeider C3
Koning de L veehouder A9 Baaren van N winkelbediende B125
Noteboom H J Ned. Herv. predikant A10 Bachman J rietdekker B36
Hes C arbeider A11 Bakker R arbeider B198
Ent van der P winkelier A12 Barendrecht A arbeider B124
Riethoff H polderbode A13 Barendregt N R landbouwer A5
Hilt van der P J caféhouder A15 Barendregt J landbouwer B171
Louter J metselaar A15a Barendregt S Adzn arbeider B201
Fonkert I zonder beroep A16 Kleinjan A Barendregt P M landbouwer C51
Leentfaar L tuinder A17 Barendregt S Ph landbouwer D53
Selle J P schilder A18 Bastemeijer J F winkelier B76
Kruijthoff P zonder beroep A20 Beckers A A arbeider D65
Klerk de W zonder beroep A21 Beerman H H huishoudster D59
Huijgen J H broodbakker A22 Ben de L J klompenmaker B119
Kijzerwaard G metselaar A23 Bennekom van de A J barbier B69
Groenendijk R grondwerker A23 Berg van den A arbeider B153
Deuzen van M arbeider A24 Berk J arbeider B180
Kleinjan Anna zonder beroep A24 Berk M J arbeider B186
Groenendijk H tuinder A24 Berk D C timmerman C46a
Wessing J W schoenmaker A26 Berkelaar C M arbeider B191a
Bosman R C zonder beroep A27 weduwe Bever de A klompenmaker D16
Kruijthoff C landbouwer A28 Beyer K arbeider A52
Rosmalen van J aardappel handelaar A30 Biesheuvel W arbeider B204
Ketting M arbeider A31 Biesheuvel J arbeider B218
Groenendijk J arbeider A32 Bode J P Hoofd O.L. school B91
Dekker B zonder beroep A33 Boender L metselaarsknecht A78
Doring J P W zonder beroep A34 Boender A arbeider A117
Visser B broodbakker A35 Boender P M arbeider B143
Wel van der G zonder beroep A37 Voogd P Boender A zonder beroep B157
Vijfwinkel P schoenmaker A38 Boender J tuinder B160
Burg van der D G directrice lupusinrichti A38 Boender C arbeider B191j
Koert H grondwerker A39 Boender W C arbeider B191c
Winter de K arbeider A40 Bohnen C zonder beroep B155
Hulst van der A winkelierster A41 Bokkem van C J schipper A103
Bouman N Zonder beroep A42 Bokkem van M zonder beroep A118
Bouman B timmerman A43 Bokkem van T schipper A121
Bresser B H timmerman A45 Borsboom W J J A zonder beroep A112
Langerak J bootwerker A46 Bos G voeger B1915
Messemaker W groentenkoopman A47 Bosman R C zonder beroep A27 weduwe
Verschoor W arbeider A48 Bosman P timmerman A128
Adamse J F koopman A49 Bouman N Zonder beroep A42
Dorst E arbeider A50 Bouman B timmerman A43
Liefaart M veldarbeider A51 Bresser B H timmerman A45
Beyer K arbeider A52 Brisban J Zonder beroep B42
Lagerwerf A metselaar A52a Broekzitter K Arbeider C20
Dekker A zonder beroep A53 Bruin de G arbeider D50
Roos J F arbeider A55 Buitendijk C arbeider B231
Groenenboom A grondwerker A56 Buitendijk A arbeider C1
Drongelen van B zonder beroep A57 Winter J de Burg van der D G directrice lupusinrichti A38
Aken van J H F klompenmaker A58 Burg van der O tuinder C1
Spruijt J schilder A60a Burgh van der J Arbeider C18
Schepman M C zonder beroep A62 Cense A zonder beroep A74
Rietdijk D zonder beroep A63 Cense J P winkelier A75
Leentfaar R vrachtbode A64 Cense D M timmerman A78
Rooseboom C arbeider A65 Conijn W Ch zonder beroep A74
Kreek de K zonder beroep A67 Kempen G van Dekker B zonder beroep A33
Kempen van A W smid A68 Dekker A zonder beroep A53
Man in ‘t Veld C zonder beroep A70 Dekker H G tuinder A92
Heezen J verlofhouder A72 Dekker J arbeider C41
Wijntjes A bootwerker A73 Dekker K arbeider D26a
Conijn W Ch zonder beroep A74 Deursen van P bootwerker B93
Poel van der L P broodbakker A74 Deuzen van M arbeider A24
Cense A zonder beroep A74 Deuzen van A arbeider A98
Cense J P winkelier A75 Deuzen van G J arbeider D22
Vrijhof L kleermaker A76 Dijk van P G arbeider C30
Vrijhof R landbouwer A76 Dits N caféhouder A101
Vrijhof P zonder beroep A77 Dits H G caféhouder B75
Cense D M timmerman A78 Dits N tolgaarder C14
Boender L metselaarsknecht A78 Dits W landbouwer C18
Lodder C veehouder A81 Dits M G melkboer D209
Voorspuij M veehandelaar A82 Dongen van J landbouwer B113
Rosmalen van J arbeider A84 Dongen van D zonder beroep B121
Overbeek van J H tuinder A85 Doornspeek van J H zonder beroep C11 Haan P de
Groenendijk J arbeider A86 Doring J P W zonder beroep A34
Groenenboom D vrachtrijder A86 Dorst E arbeider A50
Groenendijk J landbouwer A87 Dorst C tuinder D58
Wijnen van C P arbeider A89 Drongelen van B zonder beroep A57 Winter J de
Dekker H G tuinder A92 Eeren van M veldarbeider B189
Groenenboom C arbeider A93 Eijk van P zonder beroep B74
Groenendijk C zonder beroep A94 Eijk van P A timmersmansknecht B157a
Halderen van D P tuinman A95 Eijk van Sch arbeider B173
Groenenboom J arbeider A96 Eijk van G veldarbeider B191f
Halderen van C A tuinman A97 Eijk van Sch arbeider B230
Deuzen van A arbeider A98 Ent van der P winkelier A12
Gelder van D arbeider A100 Ent van der D tuinder A122
Dits N caféhouder A101 Ent van der D tuinder A123
Bokkem van C J schipper A103 Ent van der D tuinder A129
Groenenboom J arbeider A103a Ent van der D zonder beroep B28
Wijntjes P bootwerker A104 Ent van der S bakkersknecht B39
Lodder W A schipper A105 Ent van der J C onderwijzer B52
Veldhuijzen W graanhandelaar A106 Ent van der A vrachtbode B146
Lodder A zonder beroep A108 Ent van der H grondwerker B146
Smits C sleepersknecht A109 Ent van der D vrachtbode B188
Slesink G J L schoolhoofd A110 Ent van der C arbeider C2
Vrijhof J gem. werkman A110 Ent van der C tuinder C24
Borsboom W J J A zonder beroep A112 Es van P zonder beroep B11 Reus T de
Haan de J winkelier A115 Es van J C burgemeester B144
Boender A arbeider A117 Fonkert I zonder beroep A16 Kleinjan A
Nederlof M schildersknecht A118 Frölich P H zonder beroep B96
Bokkem van M zonder beroep A118 Gameren P zonder beroep B229
Groenenboom A arbeider A119 Gantevoort A J rijksveldw.brig.tit. B51 Pors G
Geeve H metselaar A120 Geeve H metselaar A120
Bokkem van T schipper A121 Geeve M arbeider B100
Ent van der D tuinder A122 Geeve Ch landbouwer D13
Ent van der D tuinder A123 Geijsendorpher F grondwerker B191g
Putten Vink van M zonder beroep A125 Gelder van D arbeider A100
Bosman P timmerman A128 Gent van D zonder beroep D10
Ent van der D tuinder A129 Gielen C schipper D66
Koolen C zonder beroep A131 Giesselbach W bievenbesteller B186n
Heuvel van der L A zonder beroep A217 Gouw P J landbouwer C54
Pols van der L tuinder B1 Gouw W landbouwer C55
Huizer J A fabrieksarbeider B2 Gouw L arbeider D38
Vermaas M tuindersknecht B3 Graaf de S bootwerker B165
Meijer D bootwerker B4 Graaf van der S bootwerker B165
Riesmeijer M bootwerker B5 Griend van der A J arbeider B21
Kampen J landbouwer B6 Griend van der P arbeider D12
Nootenboom J dokwerker B7 Groenenboom P Azn landbouwer A8
Roobol A tuinder B9 Groenenboom A grondwerker A56
Pols van der W tuinder B10n Groenenboom D vrachtrijder A86
Es van P zonder beroep B11 Reus T de Groenenboom C arbeider A93
Taktor P tuinder B12 Groenenboom J arbeider A96
Pol van der F C tuinder B13 Groenenboom J arbeider A103a
Koster W tuinder B14 Groenenboom A arbeider A119
Heidman D arbeider B15 Groenenboom A bootwerker B95
Merwijk van P A bootwerker B15 Groenenboom J arbeider B157
Waal van der J B15 Groenenboom A bootwerker B166
Opstal van P arbeider B16 Groenenboom L landbouwer B168
Verhoef Sch arbeider B17 Groenenboom A opperman B191
Schaberg J H landbouwer B18 Groenenboom P grondwerker B1916
Arend den L tuinman B19a Groenenboom C arbeider C35
Noordermeer B werkman B20 Groenenboom J landarbeider C52
Priester F molenaarsknecht B20 Groenenboom P arbeider D40
Griend van der A J arbeider B21 Groenenboom J landbouwer D48
Tol van der A arbeider B22 Groenendijk R grondwerker A23
Groenendijk B opperman B23 Groenendijk H tuinder A24
Kleinjan L zonder beroep B25 Groenendijk J arbeider A32
Hollander den T eigenaar sleperrij B26 Groenendijk J arbeider A86
Schaberg A zonder beroep B27 Groenendijk J landbouwer A87
Ent van der D zonder beroep B28 Groenendijk C zonder beroep A94
Herwerden van E C B predikant B33 Groenendijk B opperman B23
Louter A grondwerker B33 Groenendijk M winkelier B73
Groshart K electricien B34 Groenendijk D melkrijder B168
Riethoff M timmerman B35 Groeneveld J landbouwer B134
Bachman J rietdekker B36 Groeneveldt L landbouwer B206
Louter W J metselaar B38 Groshart K electricien B34
Ent van der S bakkersknecht B39 Haan de J winkelier A115
Wulp van der A J gem. veldwachter B40 Haan de P arbeider B113
Brisban J Zonder beroep B42 Haan de J melkrijder B221
Verheij A kolenrijder B42 Haan de J arbeider C29
Ultzen? J J kantoorhouder B44 Halderen van D P tuinman A95
Schee van der M zonder beroep B47 Selle P Halderen van C A tuinman A97
Struijk A zonder beroep B47 Halderen van J F tuinman D11
Pols van der J tuinder B48 Hart ‘t P zonder beroep C10
Reus de G caféhouder B49 Heezen J verlofhouder A72
Gantevoort A J rijksveldw.brig.tit. B51 Pors G Heezen M zonder beroep B112
Ent van der J C onderwijzer B52 Heezen L J landbouwer B202
Riethoff H huisknecht B53 Heezen F landbouwer C40b
Riethoff J M grondwerker B54 Heezen A landbouwer D3
Heijden van der P veerman B56 Heezen C landbouwer D14
Pols van der A tuinder B56 Heezen M zonder beroep D21
Louter J zonder beroep B58 Heezen J arbeider D60
Ketting E zonder beroep B59 Vermaas B Heidman D arbeider B15
Koert C zonder beroep B59 Heijden van der P veerman B56
Lagerwerf P timmerman B60 Heijmans L klompenmakersknecht D191
Rietdijk L winkelier B63 Heijningen van M tuinder B123
Kampen C N schipper B64 Hekelaar J J arbeider C8
Slooter J zonder beroep B65 weduwe Hengel van J veldarbeider C10
Lafleur C W zonder beroep B66 Herk van M koopman D57 Groenenboom A
Ligthart A zonder beroep B66 Herwerden van E C B predikant B33
Reus de H arbeider B67 Hes C arbeider A11
Bennekom van de A J barbier B69 Heuvel van der L A zonder beroep A217
Prins A smid B71 Hilt van der P J caféhouder A15
Groenendijk M winkelier B73 Hilten van C zonder beroep B198
Eijk van P zonder beroep B74 Hilten van J C landbouwer B198
Dits H G caféhouder B75 Hoegee A R arbeider B106
Bastemeijer J F winkelier B76 Hoegee B veldarbeider B107
Schouten A slager B78 Hoek van der J E landbouwer C40
Moonen J N broodbakker B79 Hof van ‘t A arbeider C51
Zeeuw de C zonder beroep B80 Hollander den T eigenaar sleperrij B26
Stoep van der A arbeider B81 Hollander den J zonder beroep B223 Heuvel A v d
Saarloos H zonder beroep B84 Hollander J A den Hollander den A landbouwer C32
Loose D zonder beroep B87 Hoogmoed C zonder beroep C21 Blok de
Poest Clement van d J J werktuigk. B88 Huijgen J H broodbakker A9
Ven van der J J boekhouder B89 Huijgen J H broodbakker A22
Bode J P Hoofd O.L. school B91 Huisman A H arbeider C34
Spruijt A schilder B92 Huisman W arbeider C39
Deursen van P bootwerker B93 Huizer J A fabrieksarbeider B2
Kranenburg P H arbeider B94 Huizer A expeditieknecht B235
Kleinjan A graanhandelaar B95 Hulst van der A winkelierster A41
Groenenboom A bootwerker B95 Ingen van J K zonder beroep B191e Maurik P van
Frölich P H zonder beroep B96 Jansen J C koopman B216
Polak A koopman B97 Jong de P veldarbeider B142
Wiel van de P schoenmaker B99 Jongerins J Nz tuinder B115
Geeve M arbeider B100 Jongerins C zonder beroep B116
Poel van der A zonder beroep B102 Baard v.d. H B Jongerins J bootwerker B152
Josee D Th grondwerker B103 Jongerins J arbeider D28
Rosmalen van J klompenmaker B103 Jongh de C J melkboer B163
Hoegee A R arbeider B106 Josee D Th grondwerker B103
Hoegee B veldarbeider B107 Kampen J landbouwer B6
Koert C arbeider B109 Groenenboom A Kampen C N schipper B64
Rooijmans A A arbeider B111 Kampen C landbouwer C46
Heezen M zonder beroep B112 Kampen A landbouwer D20
Dongen van J landbouwer B113 Kaptein W arbeider B221
Haan de P arbeider B113 Kempen van A W smid A68
Spelden van H zonder beroep B114 weduwe Ketting M arbeider A31
Jongerins J Nz tuinder B115 Ketting E zonder beroep B59 Vermaas B
Jongerins C zonder beroep B116 Kijzerwaard G metselaar A23
Overbeek van A C klompemaker B117 Kleibergen T tuinder C62
Vrolijks J arbeider B118 Kleibergen J tuinder C64
Ben de L J klompemaker B119 Kleinjan Anna zonder beroep A24
Dongen van D zonder beroep B121 Kleinjan L zonder beroep B25
Veldhoven van A zonder beroep B122 Rosmalen R van Kleinjan A graanhandelaar B95
Heijningen van M tuinder B123 Kleinjan T landbouwer B184
Barendrecht A arbeider B124 Klerk de W zonder beroep A21
Baaren van N winkelbediende B125 Klingens H M tuinder B219
Veelen van G J arbeider B125 Klop W H arbeider D34
Overbeek van Joh klompemaker B126 Koert H grondwerker A39
Zevenbergen J bootwerker B128 Koert C zonder beroep B59
Molenaar C wagenmaker B129 Koert C arbeider B109 Groenenboom A
Luijk van J C schoolhoofd B131 Koert P arbeider B169
Opstal van D arbeider B133 Koning de L veehouder A9
Groeneveld J landbouwer B134 Koning de H zonder beroep B136
Koning de H zonder beroep B136 Koning de A landbouwer B140
Vrijland L landbouwer B138 Koning de F arbeider B174
Koning de A landbouwer B140 Koning de C A landbouwer B197
Jong de P veldarbeider B142 Koning de A landbouwer C42
Vermeij A zonder beroep B143c Koning de B landbouwer D54
Lagerwerf J K metselaar B143b Kooijman J landbouwer C38
Boender P M arbeider B143 Kool C arbeider B182
Es van J C burgemeester B144 Kool B tuinder C57
Neut van der H vischhandelaar B145 Koolen C zonder beroep A131
Ent van der A vrachtbode B146 Koster W tuinder B14
Ent van der H grondwerker B146 Kranenburg P H arbeider B94
Wijnen van P timmerman B149 Kranenburg W voddenkoopman B179
Nielen van J polderwerkman B150 Kranenburg K grondwerker B191e
Nielen van D polderwerkman B151 Kranenburg P kolenhandelaar C6
Jongerins J bootwerker B152 Kranenburg D arbeider C12
Berg van den A arbeider B153 Kreek de K zonder beroep A67 Kempen G van
Wijnen van E arbeider B154 Kruidenier P J tuinder B220
Bohnen C zonder beroep B155 Kruidenier B P tuinder C65
Lange de W tuinder B156 Kruijthoff P zonder beroep A20
Zevenbergen M bootwerker B157 Kruijthoff C landbouwer A28
Eijk van P A timmersmansknecht B157a Lafleur C W zonder beroep B66
Boender A zonder beroep B157 Lagerwerf A metselaar A52a
Groenenboom J arbeider B157 Lagerwerf P timmerman B60
Lange de J timmerman B158 Lagerwerf J K metselaar B143b
Verschoor E zonder beroep B159 Lagerwerf H rietdekker D4
Boender J tuinder B160 Lange de W tuinder B156
Lange de P tuinder B161 Lange de J timmerman B158
Jongh de C J melkboer B163 Lange de P tuinder B161
Arend den A tuinman B164 Langerak J bootwerker A46
Graaf de S bootwerker B165 Leentfaar L tuinder A17
Graaf van der S bootwerker B165 Leentfaar R vrachtbode A64
Groenenboom A bootwerker B166 Leer van der W arbeider B177
Luhrman M tuinder B167 Leer van der A landbouwer B213
Groenendijk D melkrijder B168 Leeuwenburg J C landbouwer C43
Groenenboom L landbouwer B168 Leeuwenburg J landbouwer D8
Koert P arbeider B169 Leeuwenburgh C molenaarsknecht D7a
Wijnen van H P arbeider B169 Liefaart M veldarbeider A51
Streefkerk H P arbeider B170 Ligthart A zonder beroep B66
Meijndert A arbeider B170 Linden van der L landbouwer C53
Barendregt J landbouwer B171 Linden van der A landbouwer D30
Eijk van Sch arbeider B173 Linden van der H landbouwer D35
Koning de F arbeider B174 Lodder C veehouder A81
Leer van der W arbeider B177 Lodder W A schipper A105
Molenaar G arbeider B178 Lodder A zonder beroep A108
Opstal van H veldarbeider B178 Looijen van H metselaar B1861
Kranenburg W voddenkoopman B179 Looijen van G arbeider D17
Berk J arbeider B180 Looijen van L H arbeider D18
Wijnen van P C lijnwerker B181 Looijen van A arbeider D23
Kool C arbeider B182 Loosbroek J machinist Stoomgema D62
Rooijmans H B arbeider B183 Loose D zonder beroep B87
Kleinjan T landbouwer B184 Louter J metselaar A15a
Giesselbach W bievenbesteller B186n Louter A grondwerker B33
Berk M J arbeider B186 Louter W J metselaar B38
Looijen van H metselaar B1861 Louter J zonder beroep B58
Vermaas N zonder beroep B188 Haan H de Luhrman M tuinder B167
Ent van der D vrachtbode B188 Luijk van J C schoolhoofd B131
Eeren van M veldarbeider B189 Luijk van N C landbouwer D31
Verzijl J arbeider B189 Maasdam P arbeiderz D51
Riethoff A H timmerman B190 Man in ‘t Veld C zonder beroep A70
Berkelaar C M arbeider B191a Meiburg R timmerman D20
Bos G voeger B1915 Meijer D bootwerker B4
Geijsendorpher F grondwerker B191g Meijndert A arbeider B170
Ingen van J K zonder beroep B191e Maurik P van Meijndert H werkman B192
Moret T arbeider B191a Meijndert J arbeider C23
Verschuure W onderwijzer B1911 Merwijk van P A bootwerker B15
Zandwijk M zonder beroep B191h Messemaker W groentenkoopman A47
Aken van L klompemaker B1914 Molenaar C wagenmaker B129
Pol van der F W tuinder B1913 Molenaar G arbeider B178
Regt de W smid B1911 Molenaar A landbouwer B211
Reus de J zonder beroep B191e Molenaar J wegwerker B222
Eijk van G veldarbeider B191f Moonen J N broodbakker B79
Kranenburg K grondwerker B191e Moret T arbeider B191a
Boender C arbeider B191j Nederlof M schildersknecht A118
Boender W C arbeider B191c Neut van der H vischhandelaar B145
Raadt de A rijwielhersteller B191h Nielen van J polderwerkman B150
Riethoff A C timmerman B1912 Nielen van D polderwerkman B151
Riethoff W portier B1918 Nielen van A polderwerkman B200
Groenenboom A opperman B191 Nieuwenhuijzen van M landbouwer D173
Groenenboom P grondwerker B1916 Noordermeer B werkman B20
Meijndert H werkman B192 Noordzij J landbouwer C48
Rosmalen van M aardappel handelaar B194 Nootenboom J dokwerker B7
Riethoff H V gemeentebode B195 Nootenboom T arbeider D42
Stout A arbeider B196 Nootenboom H arbeider D63
Koning de C A landbouwer B197 Nootenboom P J zonder beroep D68
Bakker R arbeider B198 Noteboom H J Ned. Herv. predikant A10
Hilten van C zonder beroep B198 Oosthoek L landbouwer B205
Hilten van J C landbouwer B198 Opstal van P arbeider B16
Polak A tuinder B200 Opstal van D arbeider B133
Nielen van A polderwerkman B200 Opstal van H veldarbeider B178
Barendregt S Adzn arbeider B201 Opstal van H arbeider D9
Heezen L J landbouwer B202 Overbeek van J H tuinder A85
Struijk A landbouwer B203 Overbeek van A C klompenmaker B117
Biesheuvel W arbeider B204 Overbeek van Joh klompenmaker B126
Oosthoek L landbouwer B205 Paauwe A landbouwer B214
Rosmalen van J landbouwer B205a Poel van der L P broodbakker A74
Groeneveldt L landbouwer B206 Poel van der A zonder beroep B102 Baard v.d. H B
Molenaar A landbouwer B211 Poest Clement van der J J werktuigk. B88
Leer van der A landbouwer B213 Pol van der F C tuinder B13
Paauwe A landbouwer B214 Pol van der F W tuinder B1913
Jansen J C koopman B216 Polak A koopman B97
Biesheuvel J arbeider B218 Polak A tuinder B200
Klingens H M tuinder B219 Pols van der L tuinder B1
Kruidenier P J tuinder B220 Pols van der W tuinder B10n
Vrijhof W veldarbeider B220 Pols van der J tuinder B48
Kaptein W arbeider B221 Pols van der A tuinder B56
Haan de J melkrijder B221 Priester F molenaarsknecht B20
Molenaar J wegwerker B222 Prins A smid B71
Hollander den J zonder beroep B223 Heuvel A v d Prooijen van W landbouwer D44
Zalm van der A arbeider B228 Prooijen van P landbouwer D45
Gameren P zonder beroep B229 Putten Vink van M zonder beroep A125
Eijk van Sch arbeider B230 Raadt de A rijwielhersteller B191h
Buitendijk C arbeider B231 Raadt de C H arbeider C4
Spoormaker H J mach.stoomgemaal B233 Raadt de B C arbeider C5
Winter de P timmerman B234 Raadt de J landbouwer D24
Huizer A expeditieknecht B235 Raadt de O J landbouwer D25
Buitendijk A arbeider C1 Raadt de G B landbouwer D26
Burg van der O tuinder C1 Regt de W smid B1911
Ent van der C arbeider C2 Regt de M P zonder beroep D43 Lange de J
As van W arbeider C3 Reus de G caféhouder B49
Raadt de C H arbeider C4 Reus de H arbeider B67
Raadt de B C arbeider C5 Reus de J zonder beroep B191e
Kranenburg P kolenhandelaar C6 Riesmeijer M bootwerker B5
Hekelaar J J arbeider C8 Rietdijk D zonder beroep A63
Hart ‘t P zonder beroep C10 Rietdijk L winkelier B63
Hengel van J veldarbeider C10 Riethoff H polderbode A13
Doornspeek van J H zonder beroep C11 Haan P de Riethoff M timmerman B35
Kranenburg D arbeider C12 Riethoff H huisknecht B53
Dits N tolgaarder C14 Riethoff J M grondwerker B54
Waalwijk van Doorn J P assuradeur C16 Riethoff A H timmerman B190
Burgh van der J Arbeider C18 Riethoff A C timmerman B1912
Dits W landbouwer C18 Riethoff W portier B1918
Verheij A arbeider C19 Riethoff H V gemeentebode B195
Broekzitter K Arbeider C20 Rietschoten van P arbeider D49
Hoogmoed C zonder beroep C21 Blok de Roelofs Heijermans F gem. ontvanger A3
Meijndert J arbeider C23 Roobol A tuinder B9
Ent van der C tuinder C24 Rooijmans A A arbeider B111
Zwaal W G tuinder C25 Rooijmans H B arbeider B183
Verrijp J rijwielhersteller C28 Rooimans H J arbeider 191b
Haan de J arbeider C29 Roos J F arbeider A55
Dijk van P G arbeider C30 Rooseboom C arbeider A65
Waard de D dokwerker C31 Rosmalen van J aardappel handelaar A30
Hollander den A landbouwer C32 Rosmalen van J arbeider A84
Huisman A H arbeider C34 Rosmalen van J klompenmaker B103
Groenenboom C arbeider C35 Rosmalen van M aardappel handelaar B194
Rosmolen A machinist stoomgema C37 Rosmalen van J landbouwer B205a
Kooijman J landbouwer C38 Rosmalen van P zonder beroep D1
Huisman W arbeider C39 Rosmalen van P M aardappel handelaar D2
Hoek van der J E landbouwer C40 Rosmolen A machinist stoomgemaa C37
Zwart J zonder beroep C40a Kleinjan p Saarloos H zonder beroep B84 Hollander J A den
Heezen F landbouwer C40b Schaberg J H landbouwer B18
Dekker J arbeider C41 Schaberg A zonder beroep B27
Koning de A landbouwer C42 Schaberg A landbouwer D6
Leeuwenburg J C landbouwer C43 Schaberg J landbouwer D27
Slooter W tuinder C44 Schee van der M zonder beroep B47 Selle P
Slooter A tuinder C45 Schepman M C zonder beroep A62
Berk D C timmerman C46a Schouten A slager B78
Kampen C landbouwer C46 Selle J P schilder A18
Noordzij J landbouwer C48 Slesink G J L schoolhoofd A110
Hof van ‘t A arbeider C51 Slooter J zonder beroep B65 weduwe
Barendregt P M landbouwer C51 Slooter W tuinder C44
Groenenboom J landarbeider C52 Slooter A tuinder C45
Linden van der L landbouwer C53 Sluis van der C arbeider D60
Gouw P J landbouwer C54 Smits C sleepersknecht A109
Gouw W landbouwer C55 Snijders G arbeider D37
Kool B tuinder C57 Spelden van H zonder beroep B114 weduwe
Vom van der J tuinder C59a Spoormaker H J mach.stoomgemaal B233
Vom van der P tuinder C59 Spruijt J schilder A60a
Wel van der A tuinder C60 Spruijt A schilder B92
Kleibergen T tuinder C62 Stad van der A arbeider D38
Wit de J arbeider C63 Stoep van der D C chauffeur A4
Kleibergen J tuinder C64 Stoep van der A arbeider B81
Kruidenier B P tuinder C65 Stout A arbeider B196
Rosmalen van P zonder beroep D1 Streefkerk H P arbeider B170
Rosmalen van P M aardappel handelaar D2 Struijk A zonder beroep B47
Heezen A landbouwer D3 Struijk A landbouwer B203
Lagerwerf H rietdekker D4 Taktor P tuinder B12
Zevenbergen D arbeider D5 Tol van der A arbeider B22
Schaberg A landbouwer D6 Ultzen? J J kantoorhouder B44
Leeuwenburgh C molenaarsknecht D7a Veelen van G J arbeider B125
Leeuwenburg J landbouwer D8 Veldhoven van A zonder beroep B122 Rosmalen R van
Opstal van H arbeider D9 Veldhuijzen W graanhandelaar A106
Gent van D zonder beroep D10 Ven van der J J boekhouder B89
Vugt van A veldarbeider D10 Verheij A kolenrijder B42
Halderen van J F tuinman D11 Verheij A arbeider C19
Griend van der P arbeider D12 Verhoef Sch arbeider B17
Geeve Ch landbouwer D13 Vermaas M tuindersknecht B3
Heezen C landbouwer D14 Vermaas N zonder beroep B188 Haan H de
Bever de A klompemaker D16 Vermaas A zonder beroep D29 Molenaar C
Looijen van G arbeider D17 Vermeij A zonder beroep B143c
Looijen van L H arbeider D18 Verrijp J rijwielhersteller C28
Meiburg R timmerman D20 Verschoor W arbeider A48
Kampen A landbouwer D20 Verschoor E zonder beroep B159
Heezen M zonder beroep D21 Verschuure W onderwijzer B1911
Deuzen van G J arbeider D22 Verzijl J arbeider B189
Looijen van A arbeider D23 Vijfwinkel P schoenmaker A38
Raadt de J landbouwer D24 Visser B broodbakker A35
Raadt de O J landbouwer D25 Vliet van K opzichter D67
Dekker K arbeider D26a Vom van der J tuinder C59a
Raadt de G B landbouwer D26 Vom van der P tuinder C59
Schaberg J landbouwer D27 Voogd E zonder beroep D36 Ven D van der
Jongerins J arbeider D28 Voogd P arbeider D39
Vermaas A zonder beroep D29 Molenaar C Voogd R arbeider D41
Linden van der A landbouwer D30 Voorspuij M veehandelaar A82
Luijk van N C landbouwer D31 Vrijhof L kleermaker A76
Klop W H arbeider D34 Vrijhof R landbouwer A76
Linden van der H landbouwer D35 Vrijhof P zonder beroep A77
Voogd E zonder beroep D36 Ven D van der Vrijhof J gem. werkman A110
Snijders G arbeider D37 Vrijhof W veldarbeider B220
Stad van der A arbeider D38 Vrijland L landbouwer B138
Gouw L arbeider D38 Vrolijks J arbeider B118
Voogd P arbeider D39 Vugt van A veldarbeider D10
Groenenboom P arbeider D40 Waal van der J B15
Voogd R arbeider D41 Waalwijk van Doorn J P assuradeur C16
Nootenboom T arbeider D42 Waard de D dokwerker C31
Regt de M P zonder beroep D43 Lange de J Wel van der G zonder beroep A37 Voogd P
Prooijen van W landbouwer D44 Wel van der A tuinder C60
Prooijen van P landbouwer D45 Wessing J W schoenmaker A26
Groenenboom J landbouwer D48 Wiel van de P schoenmaker B99
Rietschoten van P arbeider D49 Wijnen van C P arbeider A89
Bruin de G arbeider D50 Wijnen van P timmerman B149
Maasdam P arbeiderz D51 Wijnen van E arbeider B154
Barendregt S Ph landbouwer D53 Wijnen van H P arbeider B169
Koning de B landbouwer D54 Wijnen van P C lijnwerker B181
Herk van M koopman D57 Groenenboom A Wijntjes A bootwerker A73
Dorst C tuinder D58 Wijntjes P bootwerker A104
Beerman H H huishoudster D59 Winter de K arbeider A40
Sluis van der C arbeider D60 Winter de P timmerman B234
Heezen J arbeider D60 Wit de J arbeider C63
Loosbroek J machinist Stoomgema D62 Wulp van der A J gem. veldwachter B40
Nootenboom H arbeider D63 Ysendoorn van J arts A6
Beckers A A arbeider D65 Zalm van der A arbeider B228
Gielen C schipper D66 Zandwijk M zonder beroep B191h
Vliet van K opzichter D67 Zeeuw de C zonder beroep B80
Nootenboom P J zonder beroep D68 Zevenbergen J bootwerker B128
Nieuwenhuijzen van M landbouwer D173 Zevenbergen M bootwerker B157
Heijmans L klompenmakersknecht D191 Zevenbergen D arbeider D5
Dits M G melkboer D209 Zwaal W G tuinder C25
Rooimans H J arbeider 191b Zwart J zonder beroep C40a Kleinjan p